ĐẢNG BỘ XÃ ĐẠI SƠN                                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG THCS QUẾ SƠN

KẾ HOẠCH

Sinh hoạt chuyên đề năm 2021

Căn cứ hướng dẫn, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; thực hiện chương trình công tác năm của Chi bộ,  Chi bộ Trường THCS Quế Sơn xây dựng Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2021 như sau:

          I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Sinh hoạt chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, ý thức trách nhiệm, trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ đảng viên; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và chất lượng của tổ chức đảng chi bộ.

2. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề bảo đảm thực chất, hiệu quả, tránh hình thức; lựa chọn các chuyên đề phù hợp điều kiện của chi bộ, tình hình ở địa phương.

          II- NỘI DUNG, PHÂN CÔNG, NGƯỜI THỰC HIỆN

1- Quý I

          - Tổ chức sinh hoạt chuyên đề: Thực hiện dân chủ trong trường học

          - Thời gian thực hiện: Tháng 3 năm 2021.                                    

          - Người triển khai thực chuyên đề: Đồng chí Lương Văn Toản,  Bí thư chi bộ

          - Người thực hiện: Đảng viên trong chi bộ

2- Quý II

          - Tổ chức sinh hoạt chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021

          - Thời gian thực hiện: Tháng 5 năm 2021.                                    

          - Người triển khai thực chuyên đề: Đồng chí Lương Văn Toản,  Bí thư chi bộ

- Người thực hiện: Đảng viên trong chi bộ

3- Quý III

          - Tổ chức sinh hoạt chuyên đề: Một số vấn đề về nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong chi bộ trường học.

          - Thời gian thực hiện: Tháng 8 năm 2021.                                    

          - Người triển khai thực chuyên đề: Đồng chí Lương Văn Toản,  Bí thư chi bộ

          - Người thực hiện: Đảng viên trong chi bộ

4- Quý IV

          - Tổ chức sinh hoạt chuyên đề: Giáo dục đạo đức học sinh gắn với việc thực hành luật pháp

          - Thời gian thực hiện: Tháng 12 năm 2021.                                  

          - Người triển khai thực chuyên đề: Đồng chí Lương Văn Toản,  Bí thư chi bộ

          - Người thực hiện: Đảng viên trong chi bộ

          III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1- Đảng viên được phân công chuẩn bị tốt nội dung, chuyển trước cho đảng viên ít nhất 02 ngày và trình bày báo cáo chuyên đề trong buổi sinh hoạt chuyên đề. Nội dung chuẩn bị đúng trọng tâm của chuyên đề, đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và sự hướng dẫn, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên.

          2- Các đảng viên chi bộ tích cực, nghiêm túc nghiên cứu, chuẩn bị đóng góp ý kiến vào chuyên đề, xây dựng các biện pháp, giải pháp của từng cá nhân thực hiện tốt chuyên đề.

          3- Chi bộ tổng hợp kết quả của từng đảng viên, đối chiếu với đăng kí của đảng viên khi thực hiện chuyên đề.

          4- Báo cáo kết quả thực hiện các chuyên đề về Đảng uỷ.

          Trên đây là Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2021, các đảng viên trong chi bộ nghiêm túc thực hiện đạt kết quả./.

 

Nơi nhận                                                                            T/M BAN CHI UỶ

- Đảng ủy (cấp ủy cấp trên);                                                                           BÍ THƯ

- Các đảng viên chi bộ;

- Lưu chi bộ.                                                                                  

                                                                                            Lương Văn Toản